Privacybeleid

1.           Wie zijn wij?

De vennootschap BPI Real Estate Belgium SA/NV, met maatschappelijke zetel in 1160 Brussel, Herrmann-Debrouxlaan 42 (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0438.425.053 (hierna “BPI” of “wij”) is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van haar klanten en prospecten, van de bezoekers van de websites die ze exploiteert en van de contactpersonen bij haar partners en leveranciers (hierna “u”).

Onderhavig beleid zet uiteen hoe en voor welke doeleinden BPI persoonsgegevens verzamelt, welke gegevens zij verwerkt, wie er inzage in heeft, hoe zij die gegevens beschermt, hoelang ze die bewaart en welke rechten de betrokken personen hebben, dit alles in overeenstemming met de ter zake geldende regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

2.           Welke zijn de rechtsgronden voor de verwerking van die gegevens?

Het basisbeginsel is dat wij persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken voor zover:

we beschikken over uw toestemming;
wij deze gegevens nodig hebben voor het afsluiten en/of uitvoering van een overeenkomst met u;
we aan een wettelijke of regelgevende verplichting moeten voldoen (bijvoorbeeld het bekomen van het bewijs van uw identiteit alsook van een bankrekeningnummer in het kader van de antiwitwaswetgeving);
en/of deze gegevens nodig zijn voor het nastreven van onze rechtmatige belangen en/of die van derden (bijvoorbeeld de promotie van onze vastgoedprojecten en/of die van partners, alsook de organisatie van promotionele events), in de mate dat uw belangen of vrijheden en fundamentele rechten hierop geen voorrang hebben.

3.           Op welke manier deelt u ons persoonsgegevens mee?

Dat kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld wanneer u surft naar onze website, wanneer u ons inlichtingen vraagt via het internet, telefonisch of via een ander kanaal (vastgoedmakelaar, offerteaanvraag, bezoekaanvraag enz.), wanneer u een formulier invult, wanneer er ons indirect informatie wordt meegedeeld (via een derde of via websites van derden), wanneer u een overeenkomst met BPI ondertekent enz.

4.           Over welke persoonsgegevens gaat het?

De verwerkte gegevens variëren van geval tot geval. Het kan onder meer maar niet uitsluitend gaan om de volgende gegevens:

identificatiegegevens, zoals uw naam en voornamen;
contactgegevens, zoals uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
persoonlijke details, zoals de samenstelling van uw gezin, uw gender, taal en burgerlijke staat;
een kopie van uw identiteitskaart;
foto’s en audiovisuele opnamen;
informatie over vastgoedprojecten die u interesseren, net zoals de betrokken locatie en het overwogen investeringsbedrag;
informatie over de aard van de belangstelling (investeerder, gezinswoning enz.) die u heeft voor BPI en haar projecten en over deelname aan events die wij organiseren, alsook die van de partners ervan.

5.           Waarom verzamelen wij deze informatie en wat mogen wij ermee doen?

Wij verzamelen deze informatie:

om u diensten aan te bieden die aansluiten bij uw vraag en/of een bezoek aan onze projecten, om u te informeren over open dagen en/of om u andere projecten voor te stellen die in de lijn van uw behoeften zouden kunnen liggen;
voor het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst;
om te antwoorden op een vraag naar informatie;
voor de opvolging van uw dossier, het versturen van facturen, het innen van betalingen en/of het beheer van eventuele geschillen;
om onze producten en diensten te verbeteren, rekening houdend met uw opmerkingen over lopende, voorbije en toekomstige vastgoedprojecten, analyse websites bezoekers  en uw eventuele deelname aan de events die wij organiseren.

6.           Cookies

Algemeen:

We verzamelen gegevens voor onderzoeksdoeleinden om onze klanten beter te begrijpen en om onze diensten navenant aan te passen.

Daarom gebruikt deze website "cookies", kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst.

Cookies zijn technisch vereist, minstens gedeeltelijk, om een vlotte communicatie te verzekeren tussen uw computer en onze website. Cookies kunnen echter ook nuttig zijn -bijvoorbeeld voor het bewaren van uw voorkeurinstellingen- en bepaalde gegevens kunnen worden doorgegeven aan de website om de werking ervan te evalueren en te verbeteren.

Via de instellingen van uw browser, kunt u de cookies weigeren en zo de installatie ervan op uw harde schijf vermijden. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat de website in alle omstandigheden optimaal zal werken. We nodigen u uit om de documentatie te raadplegen die eigen is aan de browser die u gebruikt.

Onze website gebruikt cookies voor Facebook, Instagram, de campagnes Google Ads, Display, Google Analytics enz.

Meer in het bijzonder, wat de functionaliteit Google Analytics betreft:

gaat het om een dienst van Google die werkt op basis van cookies en die bedoeld is om het gebruik van een website te analyseren en om vervolgens diensten en functionele mogelijkheden aan te bieden die aansluiten bij dat gebruik.
De via deze weg verzamelde gegevens worden doorgaans overgedragen naar een in de Verenigde Staten gelegen server van Google, waar ze kunnen worden opgeslagen. Om het persoonlijke karakter van de verzamelde gegevens te beschermen, wordt uw IP-adres door Google afgekort voor het de Europese Unie of andere landen die het verdrag binnen de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, verlaat. Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten, waar het dan wordt afgekort.
Google waarborgt dat de IP-adressen die door uw server worden doorgegeven in het kader van Google Analytics, niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt zelf ook beletten dat gegevens die via cookies worden verzameld en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar Google en worden verwerkt, en dit door op uw computer de plug-in te downloaden en te installeren die voor uw browser beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

7.           Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Wij geven deze gegevens door:

aan onze eigen diensten en desgevallend aan onze dienstverleners, voor het vervullen van onze opdrachten en/of voor de commerciële promotieactiviteiten,

aan de vennootschappen die behoren tot de CFE/BPI-groep met het oog op de bevordering van de banden en synergiën tussen de verschillende entiteiten van de groep,
aan derden met wie BPI werkt aan vastgoedprojecten  -zoals vastgoedmakelaars of andere vastgoedontwikkelaars- alsook in geval van eventuele overname of uitbreiding van onze activiteiten, en aan wie wij vragen de regelgeving na te leven in de mate van wat nodig is voor de uitvoering van uw overeenkomst met ons en/of voor het nastreven van onze rechtmatige belangen en die van derden,
aan de bevoegde overheden in overeenstemming met de geldende regelgeving, zoals gerechtelijke en/of fiscale overheden.

Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit door. 

De verwerkte gegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de Europese Unie, behalve in zeer beperkte omstandigheden, en dit om een wettelijke of regelgevende verplichting na te komen of wanneer dat nodig is om de toevertrouwde opdracht uit te voeren en/of om de rechten van BPI alsook die van de betrokken personen te verdedigen of te beschermen.

8.           Hoe beschermen wij uw gegevens? 

BPI verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om deze gegevens te beschermen, enerzijds met menselijke middelen en anderzijds met technische middelen (computerbescherming). Toch wijst BPI u op het feit dat er geen absolute veiligheidsgarantie kan worden verstrekt, onder meer op het internet.

9.           De verwerking van uw gegevens door andere personen of entiteiten 

Wanneer u, via de website van BPI en de hyperlinks op die website, andere internetsites bezoekt, komt het u toe hun eigen beleid inzake privacy/respect voor gegevens te controleren. BPI gaat immers geen enkele verplichting aan in dat verband en wijst alle aansprakelijkheid af voor de bestemming die uw persoonsgegevens via de betrokken internetsites krijgen.

10.         Hoelang bewaren wij uw gegevens? 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, onder meer rekening houdend met de geldende verjaringstermijnen en de wettelijke bewaarplichten. Wanneer u belangstelling hebt getoond voor een van onze vastgoedprojecten en/of u er een hebt gekocht, houden wij uw contactgegevens bij om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en onze nieuwe projecten zolang u geen bezwaar doet gelden.

11.         Welke zijn uw rechten op het vlak van uw persoonsgegevens?

In lijn met de geldende wettelijke voorwaarden, beschikt u over de volgende rechten:

er inzage in krijgen, uitleg vragen over het doeleinde van het verzamelen en de verwerking ervan, ze op uw beurt doorgeven (“recht op overdraagbaarheid”);
ze rechtzetten, aanvullen en/of updaten (“recht op juistheid”);
vragen om ze te laten wissen (“recht op te worden vergeten”) behalve voor wat voor ons onmisbaar is tijdens de uitvoering van de overeenkomst of om onze rechtmatige belangen of de wet te respecteren;
u verzetten tegen de verwerking ervan in welbepaalde gevallen;
vragen om de verwerking te beperken in de bij wet voorziene gevallen; 
uw toestemming voor het gebruik ervan intrekken wanneer dat gebruik effectief op uw toestemming gebaseerd is.

Om een van voormelde rechten uit te oefenen, kunt u op elk ogenblik met ons contact opnemen door uw gedateerd en ondertekend verzoek, samen met uw identiteitsbewijs, per post op te sturen naar voormeld adres of via e-mail naar het adres privacy@bpi-realestate.com.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

12.         Wijzigingen

We kunnen op elk ogenblik, wanneer dat nodig is, dit privacybeleid wijzigingen, onder meer om ons te schikken naar aanpassingen in de regelgeving, in de verordeningen of vereisten ingevoerd door de gegevensbeschermingsautoriteiten.


Naverkoopdienst

Onze klantendienst biedt u bijstand, ook na het overhandigen van de sleutels van uw appartement, bijvoorbeeld voor het corrigeren van de eventuele foutjes die bij de oplevering gebleken kunnen zijn.